Algemene Voorwaarden

Download hier de PDF Algemene Voorwaarden:

Download

ALGEMENE VOORWAARDEN – LIGHTSHINE B.V. (CleanCarts / CleanShopping)

Definities

 1. Lightshine B.V. gevestigd te Monster onder KvK nr. 55290140, treedt op als rechtspersoon voor handelsondernemingen: CleanCarts en Cleanshopping, Hierna te noemen LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping)
 2. Klant: degene met wie LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) en klant samen.
 4. Klant: een klant die tevens een individu is en die namens een onderneming handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping)
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen en Tarieven

 1. Alle prijzen die LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De Klant heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren / aantal stuks.
 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke (uur)tarieven van LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping), geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend tarief is overeengekomen.
 7. Indien partijen voor een dienstverlening door LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 8. LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 11. LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) heeft het recht de prijzen aan te passen naar redelijkheid en billijkheid, gekeken naar prijsindex, fabrieks- en leveranciersprijzen en andere kostprijsfactoren.
 12. LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) heeft zijn tarieven inzichtelijk.en zijn ten alle tijde door de klant op te vragen door middels van een offerte.
 13. De Klant heeft het recht om de overeenkomst met LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging. Klant dient dit van te voren kenbaar te maken.

Betalingen en betalingstermijn

 1. LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping).
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping), dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping), tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een individuele consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping).
 3. LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een Klant is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) te verrekenen met een vordering op LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping).

Eigendomsvoorbehoud

 1. LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) op grond van wat voor met LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping), tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) door LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) schriftelijk danwel elektronisch is bevestigd aan de klant.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping), bij gebreke waarvan LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Montage/Installatie

Hoewel LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping).
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) en de klant wordt aangegaan voor de duur van 12 Maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van maanden, c.q. een Klant de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) schriftelijk in gebreke stellen.

Intellectueel eigendom

 1. LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle machines, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
 • is de andere partij een Klant dan bedraagt deze boete € 1.000
 • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 8 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Klanten dienen LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) uiterlijk binnen 8 dagen na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 7. Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping), deelt de klant dit zo spoedig mogelijk mee aan LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen.
 8. Wanneer de in lid 1 gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de klant een klacht indienen bij Raad van Arbitrage.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping).
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping)

 1. LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) vervalt in elk geval 2 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) in verzuim is.
 3. LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) kan worden toegerekend in een van de wil van LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Klanten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping).
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar LighstShine B.V. (CleanCarts / CleanShopping) is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 17 augustus 2020.